« Vissza

Általános Szerződési Feltételek
Pear Media Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (Cg.: 13-09-134041, székhely: 2200 Monor, Madách u. 24., B. ép., adószám: 11711058-2-13, központi telefonszáma: , központi e-mail címe: ) mint Szolgáltató, az alábbiakban teszi közzé a Hirdetőkkel kötött szerződés általános feltételeit:


1. A szerződés tárgya
A neked8.hu, nekednyolc.hu, nekemnyolc.hu összetett üzleti portált (a továbbiakban: Portál) Szolgáltató üzemelteti. Jelen Szerződés tárgyát képezi a Hirdető által megírt hirdetési szöveg és feltöltött melléklet, kép a megjelenítése a Portál látogatói számára.


2. A szolgáltatás meghatározása
A Szolgáltató vállalja, hogy a Hirdető által közölni kívánt hirdetést (beleértve az ingyenes céges adatlap, bővített adatlap, Neked+ honlap, Neked+ shop illetve egyéb megállapodott reklám célú megjelenést) a Szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül megjeleníti a Portálon. Az ingyenes profilban rögzített adatok a következő publikus információkat tartalmazzák: cég alapadatai (név, cím, telefon, fax, e-mail cím, webcím).

Az alapadatokon felül a különböző szolgáltatás-formákban elérhető információk és megjelenések részletezése a mindenkori ajánlatok szerint: http://neked8.hu/szolgaltatoknak


3. Területi megjelenés
A Szolgáltató szolgáltatása országos területre értendő. Nincs lehetőség külön területi megjelölésre, sem a megjelenés, sem a célcsoport területi megosztására.


4. Szerződéskötés
4.1. A Szolgáltató és a Hirdető (a továbbiakban együtt: Felek) a szerződést olyan módon kötik meg, hogy Hirdető a hirdetes_nem_sp_am_neked8.hu e-mail címen jelzi megrendelési szándékát, amelyre Szolgáltató válaszában részletes ajánlatot ad. Amennyiben Hirdető az adatok ellenőrzését követően, az esetleges adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását követően válasz e-mailben az ajánlatot elfogadja, a szerződés a felek között létrejön. Hirdető ezzel elfogadja az általános szerződési feltételeket és a szolgáltatás díját. Az ilyen módon létrejött szerződést a felek saját nyilvántartásukban kötelesek tárolni.
4.2. A szerződés akkor lép hatályba, ha a hirdetés díja jóváírásra kerül Szolgáltató CIB Banknál vezetett CIB 10700385-49837300-51100005 számú számlájára. Szolgáltató a díj 50 %-ának követelésére abban az esetben is jogosult, ha a szerződés Hirdető érdekkörében bekövetkezett okból nem lép hatályba.
A központi e-mail címen folytatott levelezés üzleti levelezésnek minősül, melyet a Szolgáltató a szerződés lejárta után is tárolhat.
A Szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik.
4.3 A megrendelés a legtöbb szolgáltatás esetében történhet online űrlapon keresztül is, melyet a cégtulajdonosok a cégük adatlapján érhetnek el.

5. Szerződéskötés megtagadása
5.1. A Szolgáltatót nem terheli szerződéskötési kötelezettség, ezért fenntartja magának a jogot, hogy egyedi döntés alapján, indokolás nélkül megtagadja az új Hirdetői szerződés megkötését.

5.2. Szolgáltató megtagadhatja a szerződéskötést és törölheti az Hirdetői igényt nyilvántartásából különösen:
a) ha a Szolgáltató nyilvántartása szerint az Hirdetőnek a Szolgáltató felé tartozása van,
b) ha a Szolgáltatónál korábban igénybevett szolgáltatást a Hirdető súlyos szerződésszegése miatt, egyoldalúan szüntette meg,
d) ha a Hirdető olyan adatot közöl, mely jogszabályellenes, obszcén, közszeméremsértő, vagy mások személyes szabadságát, világnézetét, jó hírét sérti vagy sértheti.

5.3. A szolgáltatás megtagadásának tényéről a Szolgáltató minden esetben értesítő levelet küld a megadott e-mail címre. Az értesítés indokolást nem tartalmaz.
5.4. Hirdetést csak a 'megfelelő' minősítésű, azaz a hirdetésfeladás pillanatában 10-es skálán legalább 5-ös összkép átlaggal rendelkező szolgáltatóktól tudunk elfogadni, abban az esetben, ha már legalább 100-an értékelték, azaz a fogyasztók véleménye már egyértelműen megállapítható. Ha még nem egyértelmű a fogyasztók véleménye (100-nál kevesebben értékelték), akkor a hirdetés nem függvénye a 'megfelelő' értékelésnek. Csak azok hirdetéseit tudjuk rendszerünkben megjeleníteni, akikkel a felhasználóink alapvetően elégedettek. Ha a szolgáltató még nincsen értékelve a rendszerünkben, bizalmat szavazunk a részére, hirdetését a regisztrációt követően feladhatja.
5.5 Az összkép átlag romlása esetén a már futó kampányt természetesen nem állítjuk le, ám újabb kampány indítására csak az 5.4 pontban meghatározott feltételek szerint nyílik lehetőség.

6. A Szolgáltató általi egyoldalú szerződésmódosítás
6.1. A Szolgáltató a jelen Szerződés rendelkezéseinek egyoldalú módosítására jogosult, ha:
a) a rendszer műszaki paramétereinek megváltozása vagy egyéb indokolt és szolgáltatással összefüggő üzleti ok miatt az hirdetői szolgáltatások körét illetve a szolgáltatások igénybe vételének feltételeit kívánja változtatni,
b) az általa szolgáltatott csomagokban levő megjelenéseket, illetve azok szolgáltatásait kívánja változtatni az hirdetői igények vagy felmerülő díjak gazdasági hatása és a szolgáltatás minőségi jellemzői adatainak összevetése alapján,
c) jogszabályváltozás, hatósági döntés, vagy
d) vis major vagy a Szolgáltatón kívül álló bármely körülményben (különösen harmadik fél által biztosított szolgáltatás megszűnése) bekövetkezett lényeges változás indokolja.

2. Ha a Szolgáltató a fentiek szerint jogosult szerződést egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról az arra okot adó körülmény felmerülését követően késedelem nélkül előzetesen értesíteni Hirdetőt.
3. A szolgáltatás a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, rendkívüli karbantartása vagy a hálózaton végzett havi rendszeres karbantartás miatt átmenetileg szünetelhet. A tervezett szüneteltetésről a Szolgáltató a Hirdetőket annak megkezdése előtt legalább 2 nappal értesíti és a munkát úgy szervezi, hogy a szüneteltetés - amennyiben a szüneteltetést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre - naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg, a rendszeres karbantartás idején túl. A szolgáltatás rendszeres karbantartás miatti szüneteltetése miatti időtartam, de maximum havonta 1 nap a rendelkezésre állás időalapjába nem számít bele.

7. A Szolgáltató szolgáltatás-korlátozási joga
1. A szolgáltatás igénybevételének korlátozására, minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a Szolgáltató a Hirdető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult:
a) Hirdető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését,
b) a Hirdető a szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti,
c) Tiltott használat miatti szolgáltatás-korlátozás: amennyiben Előfizető súlyosan megszegi a nemzetközi vagy magyarországi törvényeket, jog-, etikai szabályokat, elveket.


8. Az ügyfélszolgálat működése
1. A Szolgáltató a Hirdetők bejelentéseinek intézésére, panaszaik kivizsgálására és orvoslására ügyfélszolgálatot működtet.
2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálata az ugyfelszolgalat_nem_sp_am_neked8.hu e-mail címen érhető el.


9. A Szolgáltató adat-és titoktartási kötelezettsége
1. A Hirdető visszavonhatatlanul kijelenti, hogy Szolgáltatót felmenti az adatvédelmi törvény személyes és/vagy társasági adatainak kezelésére vonatkozó korlátozásai alól.
2. A Portál tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Minden jogot fenntartunk. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni. A Szolgáltató azonban beleegyezik abba, hogy saját használatra ezen oldalak kivonatai számítógépén tárolhatók vagy kinyomtathatók legyenek.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az oldalakat bármikor felülírja, grafikáját megváltoztassa a cégjegyzékben megadott adatok változatlansága mellett.


10. Számlázás
A Szolgáltató a fizetendő díjakról számlát vagy díjbekérőt bocsát ki a Hirdető számára, amelyet a feltüntetett fizetési határidőn belül Hirdető köteles kiegyenlíteni.
A Szolgáltató által kiállított számla a mindenkori jogszabályoknak megfelel, a számlázási rendszer zárt, így a Szolgáltató által kiállított számlák aláírás nélkül is érvényesek.


11. Hirdető tudomásul veszi, hogy a Portálon közzétett Felhasználói feltételek és az annak mellékletét képező Adatvédelmi Nyilatkozat a felek között irányadó, kivéve, ha jelen Szerződés eltérően rendelkezik.

Budapest, 2010. június 30.

Pear Media Kft.